Αρχιτεκτονική μελέτη

Αρχιτεκτονική μελέτη

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο. Αφορά στη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο.

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Διάγραμμα κάλυψης
  • Όψεις
  • Κατόψεις
  • Τομές
  • Σχέδια λεπτομερειών – Κατασκευαστικά σχέδια
  • Τεχνική Περιγραφή