Κατασκευή κτιρίων

Κατασκευή κτιρίων

Η εταιρεία μας έναντι συμφωνημένου τιμήματος αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή οποιουδήποτε κτιριακού έργου.

Βάσει της συμφωνηθείσας μελέτης και της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και παράδοση του έργου με το «κλειδί στο χέρι».