Διαχείριση έργου

Διαχείριση έργου

Η διαχείριση έργου είναι η διαδικασία οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου.

Η διαχείριση έργων βελτιώνει την ικανότητα σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου των διαφόρων εργασιών καθώς και το βαθμό αξιοποίησης των παραγωγικών μέσων ή πόρων, προσωπικό, μηχανήματα, κεφάλαια) και οδηγεί σε μείωση του κόστους υλοποίησης των έργων και / ή αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων.

Η πολυπλοκότητα και η ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας πολλαπλών και ανομοιόμορφων ομάδων παραγωγής των έργων καθιστούν επιβεβλημένη την οργάνωση των έργων ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι.

Οι 4 κύριες φάσεις ενός έργου είναι οι ακόλουθες:

  • Έναρξη έργου
  • Οργάνωση έργου
  • Εκτέλεση έργου
  • Κλείσιμο έργου